गूळ व भुसार      फळे व भाजीपाला   


नवीन परिशिष्ट
(उपविधी क्रमांक ३ पहा)

आडत्या, व्यापारी, दलाल, प्रक्रियाकार इत्यादि संबंधित अनुज्ञप्ति नूतणीकरण
करून मिळावी याकरिता करावयाचा अर्जाचा नमुना

मा. सचिव
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे
यांचेकडे सविनय सादर.
महोदय,
अ) कृषि उत्पन्न बाजार समिती, पुणे यांचेकडील मला / आम्हाला सन या बाजार वर्षाकरिता आडत्या आणि  अ वर्ग ची    अनुज्ञप्ति नूतणीकरण करुन मिळावे /  नवीन अनुज्ञप्ति मिळावी यासाठी हा अर्ज सादर करीत असून अन्य माहिती खालीलप्रमाणे देत आहे
पेढीचे नाव *

फर्मचा प्रकार * फर्मची नोंदणी तारीख * फर्मचा नोंदणी क्रमांक *
पॅन * पॅन अपलोड करा *
जीएसटी * जीएसटी अपलोड करा *
भूखंड मालकाचे नाव * मोबाईल क्रमांक * ईमेल *
जन्मतारीख * मोबाईल २ मोबाईल ३
वरीलप्रमाणे
चालक नाव * मोबाईल क्रमांक * ईमेल *
जन्मतारीख * मोबाईल २ मोबाईल ३
निवासस्थानाचा पत्ता
पेढीमधील भागीदारांची नावे
भागीदाराचे नाव *
मोबाईल क्र *
जन्मतारीख *
पत्ता *
आधार क्रमांक *
ब) सोबत खालील कागदपत्रे सादर करीत आहे / आहोत.
१. भागीदारीपत्राची खरी नक्कल
२. त्रयस्थ इसमाचे हमीपत्र (जेथे आवश्यक असेल तेथे)
३. गतवर्षात केलेली आर्थिक उलाढाल INR.(₹)
क) ज्या शेतीमालाचा व्यवसाय करावयाचा आहे असे शेतीमाल
पेढीचे बँक तपशील
बँक खाते क्र. * :
बँकेचे नाव *:
शाखेचे नाव *:
पत्ता :
IFSC Code *:
Cancelled चेक *:

ड) मी / आम्ही या लेखावरून असे जाहीर करतो की,
१. मी / आम्ही सर्वजण जातीने सर्व मिळून पूर्णपणे सर्व देवघेवीबद्दल जबाबदार असून, पेढीतर्फे हमी घेत आहे / आहोत.
२. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ मधील नियम व कृषि उत्पन्न बाजार समिती पुणेचे उपविधी मधील सर्व नियम हे मी / आम्ही वाचले असून ते मला / आम्हाला समजले आहेत. त्याप्रमाणे व त्यात यापुढे ज्या दुरुस्त्या करण्यात येतील त्याप्रमाणे मी / आम्ही वागण्याचे कबूल करीत आहे/आहोत.
३. या अनुज्ञप्तिचे अनुषंगाने करावा लागणारा मुद्रांकित करारनामा मी / आम्ही करून देण्यास तयार आहे/आहोत.

ई) तरी विनंती की, सदर अर्जासोबतचे कागदपत्रे व अनुज्ञप्ति की ची रक्कम रुपये ₹. /- स्विकारून सन . या बाजार वर्षाकरिता अनुज्ञप्ति मंजूर करण्यात यावी.


स्थळ : पुणे
दिनांक : 17-07-2024
           
अर्जदाराची सही